latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника | Поставите питање Народној банци Србије

Предлог за посредовање

1. Подаци о кориснику/клијенту  
Име и презиме/пословно име, матични број правног лица и име и презиме законског заступника:*
Адреса/седиште и место:*
Број телефона:*
Имејл адреса:*
ЈМБГ:
   
2. Означити врсту даваоца финансијских услуга са којим постоји спорни однос, а у вези са којим подносите предлог за посредовање:*
Банка
Давалац услуге осигурања
Друштвo за управљање добровољним пензијским фондом
Давалац финансијског лизинга
Платна институција
Институција електронског новца
Јавни поштански оператoр
Заступник платне институције
Заступник институције електронског новца
Заступник јавног поштанског оператора
   
3. Навести пословно име и седиште даваоца финансијских услуга са којим постоји спорни однос / пословно име и седиште заступника, а, ако је могуће, и пословно име и седиште институције коју заступа:*
   
4. Да ли сте претходно поднели писани приговор овом даваоцу финансијских услуга?*
да
не
   
5. Да ли сте добили одговор даваоца финансијских услуга на приговор?*
да
не
   
6. Да ли се води/водио судски спор поводом спорног питања на које се односи овај предлог за посредовање:[1]*
да
не
   
7. Да ли се предлог за посредовање односи на новчани износ?*
да
не
   
8. Финансијски производ/услуга која је предмет спорног односа због којег подносите предлог за посредовање:*
   
9. Да ли сте Народној банци Србије подносили притужбу/приговор на рад даваоца финансијских услуга у вези са спорним односом за који подносите предлог за посредовање?*
да
не
   
10. Садржај предлога за посредовање:[2]*
   
11. Рок за прихватање предлога за посредовање:
(не може бити краћи од пет нити дужи од петнаест дана од дана достављања тог предлога даваоцу финансијских услуга)*
   
Уз предлог за посредовање прилажем: [3]
Приговор упућен даваоцу финансијске услуге;
Одговор даваоца финансијске услуге на приговор;
Другу релевантну документацију, и то:
Пуномоћје
   
Водите рачуна да величина прилога не буде већа од дозвољеног ограничења (20Mb).
Унесите код са слике*

За све додатне информације и питања можете се обратити Информативном центру Народне банке Србије на 0800 111 110

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,

  1. потврђујем да су сви одговори на питања садржани у овом предлогу за посредовање истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било коју информацију која би могла утицати на одлуку Народне банке Србије у поступку по предлогу за посредовање;
  2. обавезујем се да ћу Народну банку Србије одмах обавестити о свим променама које би могле утицати на њено поступање по предлогу за посредовање;

 

Ако као физичко лице подносим предлог за посредовање,

  1. потврђујем да сам сагласан/сагласна да Народна банка Србије, у поступку по предлогу за посредовање, врши обраду мојих података о личности у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и другим прописима;
  2. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да је сврха прикупљања и даље обраде ових података решавање мог спорног односа с даваоцем финансијских услуга, те да ће их Народна банка Србије у ту сврху обрађивати (прикупљати, умножавати, копирати, преносити, претраживати, разврставати, похрањивати, раздвајати, укрштати, обједињавати, и сл), користити и чувати у електронском облику и штампаним копијама, односно на други погодан и уобичајен начин;
  3. упознат/а сам и сагласан/сагласна с тиме да за наведене сврхе податке могу користити запослени у Народној банци Србије, као и друга лица у складу са законом;
  4. упознат/а сам с тиме да Народна банка Србије ове податке прибавља ради обављања послова из своје надлежности уређених законима којим се уређују заштита корисника финансијских услуга, законима којима се уређују ове услуге, као и прописима донетим на основу ових закона;
  5. упознат/а сам с тиме да би се опозив пристанка на обраду ових података сматрао повлачењем предлога за посредовање, чија је последица окончање поступка посредовања пред Народном банком Србије.

 

Напомена:

  Поља означена са звездицом (*) су обавезна.
   

[1] Одговор је ДА ако се спор тренутно води или је већ правноснажно окончан.

[2] Навести концизно који су разлози за подношење предлога за посредовање, тј. шта се тим предлогом захтева.

[3] Потребно је означити поље испред документације која се прилаже уз предлог за посредовање.